Kulüp

Tüzük


ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ   

 

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- Derneğin adı ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'dir. Bu Tüzükte sadece “KULÜP” olarak anılacaktır.

MADDE 2- Derneğin Merkezi Rize ‘dedir. Şubesi yoktur.

KULÜBÜN ARMASI VE RENKLERİ

MADDE 3- Derneğin logosu 2,5 çay yaprağıdır ve renkleri Mavi-Yeşil olup şekli aşağıdaki gibidir.

KULÜBÜN AMACI VE FAALİYETLERİ

MADDE 4- Kulübün amacı, Atatürk ilkelerine, gençlik ve spor ile ilgili düşüncelerine uygun biçimde Türk sporunun gelişmesine yardımcı olmak, Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübün Tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, Kulübe mensup sporcuların ruhen, fikren ve bedenen eğitilmesini, sporcu olarak yetişmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara katılmaktır.  Kulüp, amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal iktisap ederek sportif ve sosyal tesisler kurar, eğitici, eğlendirici faaliyetlerde bulunur. Müsabakalar düzenler ve Profesyonel şubeler kurar.  Yasanın ve Mevzuatın Spor Kulüplerine izin verdiği konularda faaliyetlerde bulunur.

 

KULÜBÜN KURUCULARI

MADDE 5-

Adı -Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mesleği

Tabiiyeti

Bahattin COŞKUN

Hüsnü

Rize

1336

Eczacı

T.C.

Şemsettin ÇEPNİ

Mustafa

Rize

1330

Gazeteci

T.C.

Muharrem KÜRKÇÜ

Hüseyin

Rize

1930

Tüccar

T.C.

İrfan BİLGİN

Ziya

Rize

1924

Memur

T.C.

 

YASAK FAALİYETLER

MADDE 6- Dernek siyasi faaliyette bulunamaz, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre dernekler için yasak sayılan faaliyetlerde bulunamaz.

TEMSİLCİLİK AÇMA YETKİSİ

MADDE 7- Kulüp, Yönetim Kurulu kararı ile derneğin sosyal ve ekonomik bakımdan daha da gelişmesini sağlamak amacıyla temsilcilik kurma ve çalışma esaslarını belirler, yurt içi ve dışında temsilcilikler kurar veya kurulmasına izin verir. Temsilcilik görevi verilenlerin tüzük ve belirlenen esaslar dışına çıkması halinde görevlerine son verilir.

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M

ÜYELİK ŞARTLARI – ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 8-Derneğe üyelik koşulları aşağıdaki gibidir;

 1. T.C vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmak,
 3. Kanuni haklardan yasaklanmamış olmak,
 4. En az iki üye tarafından verilen yazılı referans ile üyeliğe müracaat etmiş olmak.

 

ÜYELİĞE KABUL KOŞULLARI

MADDE 9- Üye olmak üzere başvuran kişiler;

 1. Basılı başvuru dilekçesini doldurmak,
 2. Doğruluğunu imzası ile belirtmek,
 3. İki üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak,
 4. Yeteri kadar fotoğraf vermek,
 5. Adli sicil kaydı vermek zorundadırlar.
 6.  

ONURSAL(FAHRİ) BAŞKAN

MADDE 10- Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile Onursal Başkan seçilebilir.

GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT

MADDE 11- Kulübe yeni üye kayıtları için giriş ücreti olarak 100-TL, aylık 5-TL ( yıllık 60-TL aidat) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerin yıllık aidat tutarını en geç 31 Aralık tarihinde ödemeleri gerekeceğinden ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılmaları yetkisi Yönetim Kuruluna ait olacaktır. Ayrıca giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarını tespit ve değiştirme yetkisi de Genel Kurul'a aittir.

ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

MADDE 12- Yönetim Kurulu, müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkında kararını 30 gün içinde verir. Sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurulur.

ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

MADDE 13- Üyelik talebi kabul edilen kimseye, Kulübe giriş ücretini ve aidatını 30 gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmazsa, üyelik talebinin kabulü, kendiliğinden kalkar. Üye Kütüğüne kaydedilen kişi, üyeliğe kabul kararı tarihinden itibaren, Kulüp üyesi sıfatını kazanır.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

MADDE 14- Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurula katılma hakkı olan üyenin, Tüzükte öngörülen şekil ve şartlar dairesinde seçme ve seçilme hakkı vardır. Üyeler Kulübün birden fazla organına seçilemezler.Her üye; Üyelik sıfatından doğan vecibelerini tam olarak yerine getirmekle, Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla, Vecibe ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine ve kararlara uymakla yükümlüdür. Üyeler, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden Tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre istifade ederler. Nev'i niteliği ve kapsamı itibariyle Kulübün sportif konularının alanı içinde faaliyet gösteren bir başka spor kulübünde sportif veya idari bir görev almak isteyen her üye, Yönetim Kurulunun yazılı müsaadesini almak zorundadır. Ancak, sportif bir görev ve faaliyet için verilen izin, yıllık müsabaka mevsimi sona ermeden geri alınamaz. Her ne sebeple olursa olsun Kulübe borçlu olup da, verilen 30 günlük süre içinde, makul ve meşru bir mazereti olmaksızın borcunu ödemeyenler, kulüpten çıkarılır.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 15- Kulübe, her zaman başvuru sayısına sınırlama getirilmeksizin yeni üye alınabilir. Ancak üye tarafından yapılan ve tüm koşulları içeren başvuru üye olunduğu anlamına gelmez. Bu konuda karar verme yetkisi yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği kabul edilenler, bir tam yıl geçmedikçe oy kullanma hakkına sahip olamazlar.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

MADDE 16- Kulüp üyeliği, Kulüpten çıkma veya çıkarılma halinde sona erer.

 1. Üyelikten çıkma,

Her üye, Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek sureti ile üyelikten çıkar. Ayrıca üyenin ölümü halinde veya medeni haklarını kullanma ehliyetinin kaybedilmesi durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.

 1. Üyelikten çıkarılma,
  1. Üye olma hakkını kaybedenler
  2. Kulübe olan borcunu ödememiş olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile
  3. Tüzük hükümlerine göre Kulüpten ihracı gerektiren bir fiil işleyenler, Disiplin Kurulunun önerisi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Kulüpten çıkarılan üyenin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan, ihracın kaldırılmasını talep hakkı vardır. İhracın kaldırılması talebi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurula sunulur. Disiplin Kurulu tarafından verilmiş çıkarılma kararına yapılan itiraz sonrası, Genel Kurul doğrudan doğruya ihracı kaldırır veya kararı tasdik eder.

Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

KULÜBÜN ORGANLARI

MADDE 17- Kulübün organları

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Olmak üzere 4 kuruldan ibarettir.

GENEL KURUL

MADDE 18- Genel Kurul, üyelerden teşekkül eden kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul her yıl Ocak ayında toplanır. Üç yılda bir seçim yapılır. Kulübün Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının günü, saati ve yeri de ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır.

 

TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 19- Olağan Genel Kurul toplantılarının gündemi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurulda gündem dışı maddelerin görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 unun yazılı isteklerinin Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmesiyle mümkündür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya en son Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1/5 inin yazılı talepleri üzerine toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan organ veya üyeler gündemi tespit etmelidirler.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ

MADDE 20- Genel Kurul toplantısını yönetmek için başkanlık divanına 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 2 sekreter üye açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları işbu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, katılan üyelerin yarısından 1 fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Vekâlet ile oy kullanılamaz. Tutanaklar Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda Yönetim Kuruluna teslim edilir. Her yılın son günü olan 31 Aralık gününe kadar üyelik aidatını yatırmayanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 21- Genel Kurul, Kulübün en yüksek organıdır. Aşağıda yazılı hususları müzakere eder ve karara bağlar:

 1. Kulüp Başkanı ve Kulüp organlarının seçilmesi,
 2. Yönetim ve Denetleme kurulları ile Sicil Kurulu raporlarının görüşülmesi,
 3. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması,
 6. Komple spor tesisi veya spor komplekslerinin yapımı veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Kulübün Federasyona katılması veya ayrılması,
 8. Kulübün, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen usul ve şartlara riayet edilmesi şartı ile uluslararası faaliyette bulunması,
 9. Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması,
 10. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer kurullara yetki verilmesi,
 11. Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,
 12. Kulüp Tüzüğünün değiştirilmesi,
 13. İbra edilmeyen organ hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek,
 14. Üyelerin kesin ihraç işlemlerini karara bağlamak,
 15. Kulübün feshedilmesi,
 16. Mevzuat veya Kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.
 17.  

YÖNETİM KURULU

MADDE 22- Yönetim Kurulu, üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile 18 (Onsekiz) asıl ve 7 (Yedi) yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulda seçildikleri tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde yapacakları ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde yeni başkan seçimi için Genel Kurul, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde ilk toplantıda, yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur. Normal görev süresi sona ermeden Başkan veya Yönetim Kurulu seçimi yapılması halinde yeni seçilenlerin görev süreleri önceki başkan veya kurulun kalan görev süreleri ile sınırlıdır. İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden aynı göreve seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için kulübün hiç bir gelirini temlik edemezler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 23- Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organıdır. Yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak kulübün çalışma faaliyetlerini, tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür. İhtisası gerektiren konularda, ihtisas kurullarının görüşüne tamamen veya kısmen uyulmadığı hallerde, sebebi, Yönetim Kurulunun konu ile ilgili kararında gösterilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 2. Kulübün bütçesinden bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapar, yeni bölümler açar, gelir ve giderleri onaylar.
 3. Genel Kurul kararlarını yürütmek, Genel Kurul kararı ile açılan şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, bu nedenle profesyonel, özel sözleşmeler ve protokoller yapmak yapılan sözleşme ve protokolleri feshetmek, Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek, Teknik komitenin tayin ve azline karar vermek,
 4. Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,
 5. Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini, Genel Kurula sunmak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 

 

 

 1. Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri için çalışma yeri ile ihtiyaçlarını sağlamak, Yönetim Kurulu aidat tahsiline ait bordrosunu profesyonel futbolculara ödenen maaş, transfer ücreti ve primlerle teknik ve diğer ücretli elemanların ve sair masraflarını noterden tasdikli yasal defterlere işlenmesini sağlamak ve bunları denetlemek,
 2. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
 3. Mevzuat ve Kulüp Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek,
 4. Yönetmelikleri yapmak,
 5. Genel Kurul gündemini hazırlamak,
 6. Ayrıca tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve buna ait yetkileri kullanmak, Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir. Yetki devri yapılan üyeler yaptıkları işlerden dolayı yönetim kuruluna ve yasal merciilere karşı sorumludurlar.
 7. Spor Kulübünün amatör şube veya şubelerinin Rize'de faaliyet gösteren Rize amatör spor Kulüpleri Federasyonuna üye olmak ve temsilci bildirmek.
 8.  

ÖZEL GÖREV VE YETKİLER

MADDE 24-

 1. BAŞKAN: Kulübün Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden ayrı seçilir. Kulübün manevi şahsiyetini temsil eder. Devlet teşkilatı kurumlar ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder. Mevzuatın ve Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır. Ayrıca Başkan, kulübü taahhüt altına koyan evrakı, genel sekreter ile birlikte sarfiyat evrakını ise mali sekreter ile birlikte imza eder.
 2. BAŞKAN VEKİLİ: Başkanın bulunmadığı veya mazereti nedeniyle katılamadığı toplantılara başkanlık eder. Başkanın haiz olduğu tüm yetkileri kullanır.
 3. BAŞKAN YARDIMCISI: Yönetim Kurulu, üyeleri arasından mali, idari ve sportif olmak üzere üç başkan yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan vekilinin bulunmadığı dönemlerde tüzük sırasına göre toplantıya iştirak eden başkan yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder. Her başkan yardımcısı kendisine verilen asli görevin tamamından birinci derecede sorumludur.
 4. GENEL SEKRETER: Kulübün muhaberatından birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Dernekler Kanunu, GSGM, Tüzük ve yönetmelikler gereğince tutulması gereken dosya, kayıt ve defterlerinin düzenli tutulmasından ve korunmasından ilgili mercilere ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 5. TESİSLER SORUMLUSU: Dernek ve tesislerin her türlü ihtiyaçlarını takip eder ve karşılar, demirbaş, malzeme kaydını tutar, bu malzemenin muhafaza ve bakımından yönetim kuruluna karşı sorumludur.
 6. HALKLA İLİŞKİLER, REKLAM VE ORGANİZASYON SORUMLUSU: Derneğin halkla olan ilişkilerini gerçekleştirmek. Kaynak temini için kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlamak, Resmi ve özel futbol müsabakalarına seyirci atmosferini yükseltmek, aynı zamanda teşvik etmek, her türlü reklam unsurlarının oluşumu için girişimlerde bulunmak, anlaşma sağlamak ve neticelendirmek.

 

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

MADDE 25- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oylama neticesinde üç yıl için, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu, Kulübün hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge ve kayıtları, defteri, devamlı olarak denetler. Kasayı sayar, harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını yılda 2 kez, bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar.

Denetleme Kurulu, denetleme sonucuna göre gerekiyorsa, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edebilir ancak oy kullanamaz. İç denetimi Denetim Kurulu yürütür. İç denetim gerekli görüldüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir

DİSİPLİN KURULU

MADDE 26- Disiplin Kurulu, bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından Genel Kurulca üç yıl için seçilen üç asıl, üç yedek üyeden teşekkül eder. Kurul ilk toplantısında bir başkan ile bir kâtip üye seçer ve karar oy çokluğu ile alınır. Kurul üç üye ile toplanır, ekseriyetle karar verir. Toplantı yeter sayısı, asıl üyelerle sağlanamazsa yedek üyelerle tamamlanır. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikâyet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna yapılması halinde şikayet, Yönetim Kuruluna yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu, dilerse görüşünü on gün içinde Kurula bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler, deliller toplanıp tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan veya istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Disiplin Kurulunca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Kurula gelmeyenlerin ifadeleri, Kurulca görevlendirilecek bir Kurul Üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında, savunma alınmadan karar verilir. Savunma alındıktan sonra yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir. Kulübün ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir.

 

CEZALAR

MADDE 27-

 1. UYARMA; Üyenin tutum ve davranışında daha dikkatli olmasının yazı ile bildirilmesidir.
 2. KINAMA; Üyenin tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
 3. GEÇİCİ ÇIKARMA; Üyeliğin azami bir yıl süre ile askıya alınmasıdır.
 4. KESİN ÇIKARMA; Üyeliğin kesin olarak sona erdirilmesidir. Aynı türden ikinci kez suç işlenmesi halinde üye, eylemine uyan cezanın bir üstü olan ceza ile cezalandırılır.
 5.  

DİSİPLİN SUÇLARI

UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 1. Dernek disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.
 2. Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.

 

KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 1. Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak
 2. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, 
 3. Yetkisi ve görevi olmadığı halde kulüp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak
 4. Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak 
 5. Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak

GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 1. Derneği, Kulüp başkanını, organlar ve Kurul üyelerini eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söz, eylem veya davranışlarda bulunmak,
 2. Kulübün, mal varlığına zarar vermek,
 3. Kulüp birimlerinde veya Genel Kurul da görevli olanlara hakaret etmek, görev yapmalarını engellemek, işlerini aksatmak

KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

 1. Dernek faaliyeti ile ilgili olarak Dernek Başkanına, organlar ve kurul üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak,
 2. Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle Derneğin amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek,
 3. Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak,
 4. Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,
 5. Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak,
 6. Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak,
 7. Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
 8. Derneğin,  malvarlığına kasten ya da ağır kusurla zarar vermek,
 9. Hizmet akdi ile Dernekten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.

 

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

MADDE 28- Disiplin cezasına dair kararlar derhal uygulanır. Uyarı ve Kınama cezası Yönetim Kurulu, geçici ve kesin ihraç cezaları ise Disiplin Kurulu'nun teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından verilir. Uyarı ve Kınama cezasına karşı yapılan itiraz karardan sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Geçici ve Kesin ihraç kararları ise kararın verilmesini izleyen ilk genel Kurul toplantısında bu karar ve itiraz dilekçesi okunarak incelenir ve karara bağlanır. Genel Kurul kararları kesindir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 29-

 1. Üye aidatları,
 2. Toplu iş sözleşmesi gereğince daimi ve geçici işçilerin ödedikleri spor aidatları,
 3. Spor-Toto ve Spor-Loto gelirleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce veya faaliyet gösterilen spor dallarının ilgili federasyonların yapmış olduğu yardımlar ile yayın kuruluşlarından elde edilen gelirler,
 4. Resmi ve özel müsabaka hasılatları,
 5. Bağış, teberru, taşınmaz mal bağışı, yardım ve üye kaydiye ücretleri,
 6. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bütçesine mevzuata göre konan spor yardımı tahsisatları,
 7. Derneğin spor ve sosyal tesislerinde elde edilen gelirler,
 8. Devlet ve hususi bütçeden ayrılan tahsisatlar,
 9. Piyango, sinema, balo, çay partisi, tiyatro, müzik, halk oyunları, müsamere ve buna benzer eğlence yerlerinde temin edilen gelirler,
 10. Mesleki kuruluş veya birliklerin mensuplarından tahsil edeceği gelirler.

GELİRLERİN TOPLANMASI

MADDE 30- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, toplu iş sözleşmesi ile toplanan spor aidatı ile diğer gelirler Derneğin hesabında toplanır. Diğer gelirler yasalarda belirtilen esaslar ve değerli kağıt ve makbuzlarla uygun olarak toplanır.

DEFTER, KAYIT VE BELGELER

MADDE 31-

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. Gelir-Gider defteri,
 4. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
 5. Envanter defteri: Bu defterlerin tamamının noterden veya dernekler biriminden onaylı olması şarttır.
 6. Evrak kayıt defteri,
 7. Alındı belgesi kayıt defteri
 8. Demirbaş eşya defteri

 

D Ö R D Ü N C Ü   B Ö L Ü M

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 32- Tüzük değişikliği Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 oranında kabul etmesiyle gerçekleştirilir. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü oranında kabul etmesiyle gerçekleştirilir. İkinci toplantıya katılım sayısı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki katından aşağı olamaz ve alınan kararlar geçersiz sayılır.

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 33- Derneğin feshine Genel Kurula katılma hakkına haiz üyelerin 2/3 ünün oyu ile karar verilir. Genel Kurulca yapılan fesih işleminde kulübün tüm mal varlığı benzer amaçlı bir başka derneğe veya kuruluşa devredilir.